ته صدای جلبک

از اعماق اقیانوس سرد ...

اوکی از جلو چشام خفه شو =/


از اینکه باید برم درس بخونم سرمو گرم کنم و جوری برخورد کنم که اتفاقی نیفتاده و من قوی ام و میتونم و میشه گذروند بدم میاد.

چی میشد نمیشد گذروند؟


#فیک _فاتمه 

Designed By Erfan Powered by Bayan